Algemene voorwaarden

BTC MediaTest gevestigd te Amsterdam, verder te noemen MediaTest

Art. 1. Toepasselijkheid

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door MediaTest. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover deze door MediaTest schriftelijk zijn bevestigd.
2. Door met MediaTest een overeenkomst aan te gaan doet de cliënt afstand van eventueel door hem gehanteerde
voorwaarden, hoe dan ook genaamd, zodat op alle overeenkomsten tussen MediaTest en cliënt uitsluitend de door MediaTest gehanteerde voorwaarden van toepassing zijn.
3. Voor zover er in deze algemene voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen.

Art. 2. Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
a – “MediaTest”: BTC MediaTest, meer in het bijzonder alle adviseurs, werkzaam voor MediaTest;
b – “cliënt”: ieder rechts- of natuurlijk persoon die met MediaTest een overeenkomst heeft gesloten, respectievelijk wenst te sluiten en tevens diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtsverkrijgende(n) en erfgename(n);
c – “overeenkomst”: elke aanbieding van MediaTest, aanvaard door cliënt, danwel elke opdracht verstrekt door cliënt aan MediaTest en door MediaTest aanvaard;
d – “diensten”: alle in het kader van een overeenkomst tussen MediaTest en cliënt verrichte werkzaamheden door MediaTest.
2. Wijziging van een overeenkomst, waardoor nadelige gevolgen voor MediaTest zouden ontstaan, en annulering van een overeenkomst, zijn zonder toestemming van MediaTest onverbindend, behalve indien zulks op grond van de wet gevorderd zou kunnen worden of voor zover hierin door de voorwaarden wordt voorzien.
3. Bedingen, op grond waarvan MediaTest een leveringsverplichting op zich neemt zonder dat de cliënt zich tot afname der geleverde diensten verbindt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of de prijs der te leveren respectievelijk af te nemen diensten aan een voorbehoud zijn verbonden, zijn onverbindend.

Art. 3. Aanbiedingen en offertes

1. Alle door MediaTest gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend en hebben een geldigheidsduur van 3 maanden na dagtekening.
2. MediaTest heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

Art. 4. Totstandkoming van de overeenkomst

1. MediaTest is aan haar schriftelijke aanbiedingen en aan door cliënt aan MediaTest gegeven opdrachten eerst dan gebonden, wanneer MediaTest de aanvaarding schriftelijk heeft bevestigd, danwel indien MediaTest naar aanleiding van een gegeven opdracht met haar werkzaamheden aanvangt.
2. Later gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens MediaTest door medewerkers, representanten of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door MediaTest en cliënt schriftelijk worden bevestigd.
3. Ingeval de cliënt naar oordeel van MediaTest niet voldoende kredietwaardig blijkt, is MediaTest, met inachtneming van de beginselen van redelijkheid en billijkheid gerechtigd al haar contractuele verplichtingen op te schorten en voldoende zekerheid van cliënt te verlangen, onverminderd de aan MediaTest krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.

Art. 5. Prijzen en tarieven

1. Alle door MediaTest gedane prijsopgaven zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van prijswijziging, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.
2. Prijzen van MediaTest zijn gebaseerd op (kost)prijsbepalende factoren, geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien vóór of, indien in termijnen wordt geleverd, tijdens de levering enige verhoging van die (kost)prijsbepalende factoren optreedt, heeft MediaTest het recht een evenredige verhoging aan de cliënt in rekening te brengen. MediaTest is verplicht voorgenomen prijsverhogingen tijdig aan de cliënt mede te delen. Cliënt heeft het recht een opdracht binnen 48 uur nadat een prijsverhoging is aangezegd, schriftelijk te annuleren.
3. De door MediaTest vermelde prijzen zijn steeds exclusief BTW, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. MediaTestis gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de cliënt door te berekenen.

Art. 6. Gegevens

1. Cliënt verplicht zich ertoe, alle gegevens welke voor MediaTest noodzakelijk zijn ter uitvoering van een overeenkomst, tijdig en in de gewenste vorm aan laatstgenoemde ter beschikking te zullen stellen.
2. MediaTest heeft het recht de uitvoering van een overeenkomst op te schorten tot aan het moment dat cliënt aan de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting heeft voldaan.

Art. 7. Industriële en intellectuele eigendom

1. Voorstellen tot een marktonderzoek en prijsopgaven, door MediaTest zonder betaling verschaft op verzoek van cliënt blijven eigendom van MediaTest. In het bijzonder is het toekomstige cliënten niet toegestaan de voorstellen van MediaTest ter kennis te brengen van andere uitvoerders, met uitzondering van het geval waarin de laatste rechtstreeks optreedt als adviseur van cliënt bij het betreffende onderzoek; evenmin is het toegestaan dat cliënt de voorstellen of prijsopgaven van MediaTest aanwendt ter beïnvloeding van die van een andere uitvoerder. Insgelijks blijven de instructies voor het marktonderzoek en de specificaties die door een cliënt worden verstrekt eigendom van laatstgenoemde.
2. De resultaten en de gegevens uit een marktonderzoekproject zijn eigendom van cliënt. Dergelijke resultaten of gegevens zullen niet door MediaTest aan derden worden verstrekt, tenzij daartoe voorafgaand schriftelijke toestemming van cliënt is verkregen.
3. De onderzoeksmethoden en –technieken die bij een marktonderzoekproject zijn gehanteerd (daartoe behoren ook computerprogramma’s) gaan niet over in eigendom van cliënt. Cliënt kan derhalve geen aanspraak op exclusief gebruik doen gelden.

Art. 8 . Levering

1. De levering van diensten geschiedt ten kantore van MediaTest, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 2. De levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de te leveren diensten het kantoor van MediaTest verlaten.
3. De gegeven of overeengekomen leveringstermijn geldt bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is
overeengekomen. Overschrijding van de leveringstermijn kan nimmer, ook niet na ingebrekestelling, aanspraak geven op schadevergoeding, tenzij de overschrijding te wijten is aan opzet of grove schuld van MediaTest.

Art. 9. Overmacht

1. Ingeval van overmacht, zowel van blijvende als tijdelijke aard, is MediaTest gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of tijdelijk op te schorten zonder dat de cliënt en/of derden aanspraak op nakoming en/of schadevergoeding kunnen doen gelden. Onder overmacht wordt onder meer, docht niet uitsluitend verstaan: oorlogsgevaar, oorlog, opstand molest, stakingen, boycot, bedrijfsstoring, storingen in communicatiemiddelen, maatregelen van overheidswege, schaarste aan grondstoffen, natuurrampen, brand, atoomkernreacties en overigens alle omstandigheden, waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet van MediaTest kan worden gevergd.
2. Indien door overmacht de levering meer dan één maand wordt vertraagd, is naast MediaTest ook de cliënt bevoegd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. In dat geval heeft MediaTest recht op vergoeding van de tot aan het moment der overmacht door MediaTest verrichte werkzaamheden.

Art. 10. Aansprakelijkheid

1. MediaTest is niet aansprakelijk voor enige schade, welke voor cliënt of voor derden mocht ontstaan als gevolg van door MediaTest verleende diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van de kant van MediaTest, danwel indien de geldende wettelijke regelingen en/of de onderhavige voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen.

Art. 11. Kwaliteitsgarantie

1. MediaTest staat in voor de deugdelijkheid, alsmede de kwaliteit van de door haar geleverde diensten, een en ander met inachtname van hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald.
2. Kwaliteitsgarantie voor middels MediaTest door derden geleverde diensten wordt slechts gegeven indien en voor zover de desbetreffende derde een soortgelijke garantie verstrekt.
3. Indien cliënt zijn verplichtingen niet nakomt, wordt MediaTest als gevolg hiervan eveneens ontheven van haar
(garantie)verplichtingen.

Art. 12. Betaling

1. Alle betalingen dienen binnen 30 dagen na facturatie te worden gestort op een door MediaTest aangewezen bank- of girorekening.
2. Als datum van betaling geldt de dag van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van MediaTest.
3. MediaTest is niet verplicht de cliënt vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels en dergelijke te zenden, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4. de cliënt heeft nimmer het recht de betaling op te schorten. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de cliënt in gebreke zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is.
5. Vanaf de 14e dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken, is de cliënt voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met 14 dagen aan MediaTest een rente wegens te late betaling verschuldigd van 0,75% van het factuurbedrag.
6. Bij niet- of niet tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten alsmede de buitengerechtelijke inningskosten voor rekening van de cliënt. De buitengerechtelijke inningskosten bedragen tenminste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €500,-.
7. MediaTest heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door MediaTest totdat de zekerheid is gesteld; dit laatste onverminderd het recht van MediaTest op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst, een en ander zonder enige rechterlijke tussenkomst en zonder dat MediaTest deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

Art. 13. Ontbinding

1. Onverminderd de MediaTest verder toekomende rechten en het elders in deze voorwaarden bepaalde, kan MediaTest een overeenkomst als ontbonden bewschouwen, zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, ingeval de cliënt met de voldoening van zijn betalingsverplichtingen in verzuim is of in gebreke blijft, de cliënt surseance van betaling aanvraagt, zijn faillissement wordt aangevraagd, cliënt de vrije beschikking over zijn vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest of indien op enig onderdeel van zijn bezittingen of vermogen beslag wordt gelegd, of ingeval cliënt zijn bedrijf verkoopt of liquideert.

Art. 14. Geschillen

1. Op alle door MediaTest gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. Indien cliënt in Nederland gevestigd is, wordt elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van een overeenkomst, alsook elk ander geschil, verband houdende met of voortvloeiende uit deze overeenkomst, beslecht door de competente rechter van het arrondissement waarin MediaTest is gevestigd.
3. Indien cliënt buiten Nederland is gevestigd, zullen alle geschillen bij uitsluiting van iedere andere of hogere rechterlijke macht worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de regels van het Nederlands Arbitrage Instituut.