Privacy Statement & Cookies Dutch

(See translation in English below)

Dit is het privacy statement van MediaTest (mediatest.nl). De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw gegevens is MediaTest, Naritaweg 127, 1043BS Amsterdam, 020-410 00 00. MediaTest is lid van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA), een branchevereniging die de belangen van respondenten, gebruikers en aanbieders van marktonderzoek behartigt.

MediaTest respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Soms vraagt MediaTest je persoonsgegevens in te vullen, zoals je naam, e-mailadres, bedrijfsnaam, … Een voorbeeld hiervan is voor het downloaden van een Whitepaper of de inschrijving voor onze nieuwsbrief. Hierbij duiden we aan welke gegevens verplicht/optioneel zijn. Je gegevens kunnen worden gebruikt om je te informeren over bijvoorbeeld onze diensten.

Indien je dit niet wil, kan je ons dat laten weten via een eenvoudige e-mail (op info@mediatest.nl) of elk ander gebruikelijk communicatiemiddel.

MediaTest treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens die via deze website worden verzameld. Daarbij neemt MediaTest de nodige maatregelen om de veiligheid van de verwerking te waarborgen.

Gegevens die ons zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er is een uitzondering op deze regel mogelijk, wanneer een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.

Informatie voor respondenten

Wij zijn een marktonderzoekbureau en verwerken je persoonsgegevens voor het doen van marktonderzoek. Wij werken in opdracht van onze opdrachtgevers en vaak hebben zij jouw gegevens aan ons doorgegeven en gevraagd je uit te nodigen voor marktonderzoek. Wanneer we je uitnodigen voor onderzoek dan informeren wij je over het doel van het onderzoek, en op verzoek, wie onze opdrachtgever is. Zo kun je altijd bij hen nagaan of zij jouw gegevens met ons mochten delen. Onze opdrachtgevers zijn verantwoordelijke voor de rechtmatige verwerking van jouw gegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) staat toe dat je gegevens voor statistische doeleinden worden gebruikt, ook al zijn je gegevens voor een ander doel verzameld. Wij mogen je gegevens dus gebruiken voor marktonderzoek ook al heb je daar geen expliciete toestemming voor gegeven. De medewerking aan onze onderzoeken is volkomen vrijwillig. Jij bepaalt of je deel wilt nemen.

Wij gebruiken je persoonsgegevens bij de verwerking van je antwoorden voor statistische doeleinden. Bijvoorbeeld om te bepalen of jongeren een andere mening hebben dan ouderen, of om te analyseren of er verschillen zijn tussen mensen die in de stad wonen en mensen die daarbuiten woonachtig zijn. Wij verzamelen niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het doel van het onderzoek. Wij verwerken je gegevens niet langer in identificeerbare vorm dan noodzakelijk voor de uitvoering van het onderzoek. Wij rapporteren nooit over jouw als individu met identificeerbare gegevens tenzij je ons daarvoor ondubbelzinnige toestemming heeft gegeven. Bij het vragen van die toestemming vertellen we je aan wie en met welk doel we de gegevens doorgeven. Wij hebben uitgebreide technische en organisatorische maatregelen genomen om onrechtmatig gebruik van je gegevens te voorkomen. Je antwoorden en persoonlijke gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van onderzoeksactiviteiten en dus niet om je iets te verkopen of toe te sturen. Na afloop van het onderzoek worden jouw persoonsgegevens zo snel mogelijk en uiterlijk binnen zes maanden verwijderd.

Jongeren onder de 16 worden niet direct door MediaTest benaderd om deel te nemen aan onderzoek. Indien er sprake is van een onderzoek dat zich specifiek richt op jongeren of kinderen onder de 16, dan benaderen wij hen via de ouders of verzorgers of vragen eerst toestemming van ouders of verzorgers in de vragenlijst.

Informatie voor klanten

Wij verwerken je persoonsgegevens voor onze eigen marketingdoeleinden. Marketingactiviteiten die vallen onder dit doel bestaan uit commerciële en informatieve e-mail berichten zoals nieuwsbrieven, whitepapers, uitnodigingen voor events die wij organiseren en informatie over door ons aangeboden producten en diensten waar je mogelijk in geïnteresseerd bent. Bij het verzamelen van je gegevens ga je akkoord met onze voorwaarden en geef je ons toestemming voor het gebruik voor bovengenoemd doel. Wij verzamelen de gegevens direct bij jouw, de betrokkene, en ontvangen deze niet van derden. Je gegevens worden bewaard en gebruikt voor bovengenoemd doel totdat je aangeeft dat wij je gegevens niet langer hiervoor mogen gebruiken. Je kunt hiervoor de uitschrijfmogelijkheid gebruiken in de e-mails die wij sturen of contact met ons opnemen via het hieronder vermelde email adres. Wij bewaren je persoonsgegevens in ons projectadministratiesysteem met datacenters binnen de EU en gebruiken ze voor bovengenoemd doel zolang de overeenkomst voortduurt. Je hebt het recht om de gegevens die we van je verwerken in te zien en te laten corrigeren. Ook heb je het recht om te vragen of wij je gegevens verwijderen. Je kunt dan contact met ons opnemen via het hieronder vermelde email adres.

 
 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

MediaTest gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. MediaTest gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Om het zakelijk gebruik van onze website te meten, gebruiken wij de dienst Leadinfo uit Rotterdam. Deze dienst toont ons bedrijfsnamen en -adressen op basis van IP-adressen van onze bezoekers. Het IP-adres wordt hierbij niet opgenomen.

Contact

info@mediatest.nl, of per brief: MediaTest, Naritaweg 127, 1043BS Amsterdam. We kunnen je een bewijs van je identiteit vragen.

 

 

Privacy Statement & Cookies English

This is the privacy statement of MediaTest (mediatest.nl). The data controller responsible for processing your data is MediaTest, Naritaweg 127, 1043BS Amsterdam, 020-410 00 00. MediaTest is a member of the MarktOnderzoekAssociatie (MOA), a trade association representing the interests of respondents, users and providers of market research.

MediaTest respects your privacy and ensures that the personal information you provide to us is treated confidentially and carefully.

Sometimes MediaTest asks you to enter personal data, such as your name, e-mail address, company name, … An example of this is to download a Whitepaper or to subscribe to our newsletter. Here we indicate which data are mandatory/optional. Your data can be used to inform you about our services, for example.

If you do not want this, you can let us know via a simple e-mail (at info@mediatest.nl) or any other usual means of communication.

MediaTest acts as data controller of the personal data collected through this website. In doing so, MediaTest takes the necessary measures to ensure the security of the processing.

Data provided to us will never be passed on to third parties. An exception to this rule is possible if a court order has been issued to provide data.

Information for respondents

We are a market research company and process your personal data to conduct market research. We work on behalf of our clients and often they have passed on your data to us and asked us to invite you for market research. When we invite you for research we will inform you of the purpose of the research, and on request, who our client is. This way, you can always check with them whether they were allowed to share your data with us. Our principals are responsible for the lawful processing of your data. The General Data Protection Regulation (GDPR) allows your data to be used for statistical purposes, even if your data was collected for another purpose. We may therefore use your data for market research purposes even if you have not given your explicit consent. Participation in our surveys is completely voluntary. You decide whether you want to participate.

We use your personal data when processing your responses for statistical purposes. For example, to determine whether young people have different opinions from older people, or to analyse whether there are differences between people living in the city and those living outside it. We do not collect more data than necessary for the purpose of the survey. We do not process your data in identifiable form for longer than necessary to carry out the research. We never report on you as an individual with identifiable data unless you have given us unambiguous consent to do so. When asking for that consent, we will tell you to whom and for what purpose we transfer the data. We have extensive technical and organisational measures in place to prevent unauthorised use of your data. Your answers and personal data are used solely for the purpose of research activities and not to sell or send you anything. After completion of the survey, your personal data will be deleted as soon as possible and at the latest within six months.

Young people under 16 are not directly approached by MediaTest to participate in research. If there is a research specifically targeting young people or children under 16, we will approach them through parents or guardians or ask parents’ or guardians’ permission first in the questionnaire.

Information for customers

We process your personal data for our own marketing purposes. Marketing activities that fall under this purpose consist of commercial and informative e-mail messages such as newsletters, white papers, invitations to events we organise and information about products and services offered by us in which you might be interested. When collecting your data, you agree to our terms and conditions and give us permission to use it for the above purpose. We collect the data directly from you, the data subject, and do not receive it from third parties. Your data will be stored and used for the above-mentioned purpose until you indicate that we may no longer use your data for this purpose. You can use the unsubscribe option in the e-mails we send or contact us at the e-mail address given below. We store your personal data in our project administration system with data centres within the EU and use it for the above purpose for as long as the agreement continues. You have the right to access and correct the data we process about you. You also have the right to request that we delete your data. You can contact us at the e-mail address given below.

 
 

Cookies, or similar techniques, that we use

MediaTest uses functional, analytical and tracking cookies. A cookie is a small text file that is stored in the browser of your computer, tablet or smartphone when you first visit this website. MediaTest uses cookies with a purely technical functionality. These ensure that the website works properly and that, for example, your preferences are remembered. These cookies are also used to make the website work properly and to optimize it. In addition, we place cookies that track your surfing behavior so that we can offer tailored content and advertisements. During your first visit to our website, we informed you about these cookies and asked your permission to place them. You can opt out of cookies by configuring your internet browser to stop storing cookies. In addition, you can also delete any information previously stored via your browser settings. Cookies are also placed on this website by third parties. These include, for example, advertisers and/or the social media companies. To measure the business use of our website, we use the Leadinfo service from Rotterdam. This service shows us company names and addresses based on IP addresses of our visitors. The IP address is not recorded in this process.

Contact

info@mediatest.nl, or by letter: MediaTest, Naritaweg 127, 1043BS Amsterdam. We may ask you for proof of your identity.